Ενίσχυση μέσω χορηγίας σε μονάδες μεταποίησης, εμπορίας και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων

Από τις 9/4/2024 έχει  ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης του «Σχεδίου Χορηγιών για Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων». Η ηλεκτρονική πύλη θα είναι ανοικτή μέχρι και τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 11.59 μ.μ. ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τα παρεχόμενα με το Σχέδιο αυτό κίνητρα έχουν τη μορφή χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων. Η χρηματοδότηση, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς το έργο, αφορά μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις επιλέξιμων δαπανών.

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του Σχεδίου είναι οι μη προβληματικές υφιστάμενες ή/και νέες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν με την μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕεκτός των

1. Δραστηριότητες που σχετίζονται με τους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

2. Οίνοι και ξύδι από οίνο που περιλαμβάνονται στο μέρος ΙΙ του Παραρτήματος

VII του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013

Το αποτέλεσμα της διαδικασίας παραγωγής (τελικό προϊόν) θα πρέπει απαραίτητα να είναι προϊόν που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της ΣΛΕΕ.

Το ύψος της χορηγίας, ανεξαρτήτως καθεστώτος Κρατικών Ενισχύσεων που θα επιλεγεί, ανέρχεται στο 40% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €40.000.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, το ύψος της χορηγίας θα ανέρχεται στο 50% των επιλέξιμων δαπανών με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις κατηγορίες

  • Καινούρια μηχανήματα/ εξοπλισμός
  • Μεταφορικά μέσα διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής (περονοφόρα – forklifts)
  • Ηλεκτρονικές υποδομές (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, servers, ηλεκτρονικοί υπολογιστές
  • Λογισμικά συστήματα (π.χ ERP, CRM, HRMS κ.λ.π)
  • Δαπάνες δημιουργίας ιστοσελίδας ή/ και δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
  • Μεταφορικά μέσα – Η επιλεξιμότητα του μεταφορικού μέσου θα αποφασίζεται ανάλογα με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και την αναγκαιότητα χρήσης ειδικού οχήματος

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας στο 99365136 ή με email στο info@improvisation.consulting