Νέα σχέδια

Στο άμεσο μέλλον, αναμένεται να ανακοινωθεί το σχέδιο για τη στήριξη της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δικαιούχοι του σχεδίου θα είναι φυσικά πρόσωπα, άνεργοι ή μισθωτοί που επιθυμούν να ξεκινήσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν ασχοληθεί προηγουμένως με επιχειρήσεις. Τα ακόλουθα ποσοστά στήριξης αναμένεται να εφαρμοστούν στους δικαιούχους του σχεδίου:

  • Νέοι 18 – 29 ετών με ποσοστό στήριξης 70% του συνολικού κόστους
  • Άνδρες 30-50, με ποσοστό υποστήριξης 60% του συνολικού κόστους
  • Γυναίκες 30-55 ετών, με ποσοστό στήριξης 60% του συνολικού κόστους

Οι παρακάτω δαπάνες είναι επιλέξιμες και μπορούν να επιδοτηθούν:

  1. Εξοπλισμός
  2. Ειδικές εγκαταστάσεις
  3. Κτίρια – Κατασκευή / Επέκταση / Σχεδιασμός / Ανακαίνιση / Αγορά
  4. Προώθηση
  5. Άλλες δαπάνες – Κατ’ αποκοπή ποσοστό 7%, το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών και περιλαμβάνει αμοιβές συμβούλων για την υποβολή της αίτησης, έξοδα δημιουργίας εταιρείας κ.λπ.

Οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να αρχίσουν να προετοιμάζονται αναλόγως, καθώς οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βάση τη σειρά υποβολής τους έως ότου εξαντληθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

Η οργάνωσή μας είναι στη διάθεσή σας για να λύσει με ευχαρίστηση τυχόν απορίες και ερωτήματα, καθώς και για να αναλάβει την υποβολή αιτήσεων που αφορούν ώριμες και βιώσιμες προτάσεις χρηματοδότησης”.

Σημείωση: Πρόκειται για μια γενική μετάφραση και ενδέχεται να μην αποτυπώνει όλες τις αποχρώσεις του πρωτότυπου κειμένου.