Σχέδιο χορηγιών για ενισχύσεις σε οινοποιεία

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι:

  1. Κατηγορία Δικαιούχων «Α»: Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία των ΜΜΕ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο 40% του επιλέξιμου κόστους. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο 40% του επιλέξιμου κόστους.
  2. Κατηγορία Δικαιούχων «Β»: Επιχειρήσεις οι οποίες δεν ανήκουν στην κατηγορία Α και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο 20% του επιλέξιμου κόστους.
  3. Κατηγορία Δικαιούχων «Γ»: Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται στο 15 % του επιλέξιμου κόστους.

Τονίζεται πως δεν θα παρέχεται χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες για αυτή την πρόσκληση του σχεδίου είναι:

  1. η κατασκευή, απόκτηση, χρηματοδοτική μίσθωση ή βελτίωση της ακίνητης περιουσίας
  2. η αγορά / κατασκευή ή χρηματοδοτική μίσθωση νέων μηχανημάτων
  3. οι γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις δαπάνες που επιλέγονται, και ιδίως τις αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, καθώς και τις δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας
  4. η απόκτηση ή την ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστών και την απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την καταχώριση συλλογικών σημάτων

Αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως τις 31/1/2024. Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής τους και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της προκήρυξης.

Κάντε μια ερώτηση ΕΔΩ