Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού – επίπεδο 3

Σκοπός

Ιστορικά, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους διευθυντές, τους επικεφαλής τμημάτων, τους προϊσταμένους και τους ασκούντες διοίκηση ήταν η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, δηλαδή των ανθρώπων τους. Οι άνθρωποι βρίσκονται στην καρδιά των οργανισμών- συνεπώς, οι στρατηγικές που εστιάζουν αποκλειστικά στα συστήματα και τις δομές για τη βελτίωση των επιδόσεων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον ανθρώπινο παράγοντα είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Μελέτες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι που είναι ικανοποιημένοι με τον προϊστάμενό τους και τον τρόπο διαχείρισής τους είναι πιο πιθανό να εμπιστεύονται το μέλλον του οργανισμού και, ως εκ τούτου, αναμένεται να παραμείνουν στην εταιρεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία του οργανισμού τους – ένα τεράστιο πλεονέκτημα για τους εργοδότες. Από την άλλη πλευρά, πολλοί εργαζόμενοι που εγκαταλείπουν έναν οργανισμό αναφέρουν τον προϊστάμενό τους ως έναν από τους κύριους λόγους για την αποχώρησή τους. Αυτό το σεμινάριο περιλαμβάνει πληροφορίες και μοντέλα από το βιβλίο του Dr. Thomas Gordon “Εκπαίδευση για την αποτελεσματικότητα των ηγετών” και θα είναι το 3ο από τα 3 μέρη της σειράς σεμιναρίων ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού. Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε άτομα με εκτεταμένη εμπειρία ή γνώσεις στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή σε όσους παρακολούθησαν το πρώτο ή το δεύτερο μέρος. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτή την ομάδα-στόχο με τρόπο που θα τους βοηθήσει να αναπτυχθούν στα θέματα που θα διδαχθούν. Αυτό το σεμινάριο θα παρέχει στους συμμετέχοντες προηγμένες και σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες και συμπεριφορές που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν στον δύσκολο ρόλο της διοίκησης των ανθρώπων τους. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το σεμινάριο θα μάθουν βασικές δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο για να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο θα ασχοληθεί με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις αυξημένες ευθύνες των συμμετεχόντων, όπως η επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η αποτελεσματική παρουσίαση ιδεών σε μικρά και μεγάλα ακροατήρια, η σωστή διαπραγμάτευση και η επίλυση συγκρούσεων με την καλύτερη δυνατή προσέγγιση σε κάθε περίπτωση.

Τμήματα

Εισαγωγή

Επικαιροποίηση και περίληψη των κύριων σημείων του μέρους 1 (κίνητρα, ανάθεση εργασιών, καθοδήγηση και δεοντολογία) και του μέρους 2 (επικοινωνία, ανατροφοδότηση και μετατροπή αρνητικής συμπεριφοράς σε θετική).

Προσαρμογή της επικοινωνίας για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων

Πώς προτείνεται να διαμορφωθεί το μήνυμα ώστε να έχει στοχευμένο αποτέλεσμα.

Πρέπει, πρέπει & καλό είναι να γνωρίζετε την επικοινωνία

Αποτελεσματικές δεξιότητες παρουσίασης για διευθυντές.

Αξιολόγηση των δεξιοτήτων παρουσίασης των συμμετεχόντων μέσω ερωτηματολογίου

Τα μυστικά της αποτελεσματικής παρουσίασης.

Προσαρμογή με βάση το κοινό

Παρουσίαση εκτός σύνδεσης έναντι online.

Δεξιότητες διαπραγμάτευσης

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Κανόνες για αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις

Σενάρια διαπραγμάτευσης και συνιστώμενες τεχνικές.

Διαχείριση συγκρούσεων σε επίπεδο ανώτερων στελεχών

Παραδοσιακές μέθοδοι.

Η μέθοδος no-lose

Εφαρμογή της μεθόδου no-lose στην πράξη. Στάδια εφαρμογής της μεθόδου στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Προβλήματα κατά την εφαρμογή της μεθόδου και τρόποι αντιμετώπισής τους.